Timektomi Nedir?

Timektomi; göğüs kemiğinin (sternum) altında yer alan timus bezinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Genellikle timoma ve miyastenia gravis hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Timoma dışında diğer timik tümörlerin cerrahi tedavisi (timik karsinom ve timik nöroendokrin tümörler) içinde timektomi uygulanmaktadır.

Timektomi işlemi sırasında her iki mediastinal plevra açılır, açılan taraftaki frenik sinirden karşı frenik sinire kadar olan bölgedeki mediastinal yağlı dokular, timus bezi ve varsa beraberinde timik kitle bir bütün olarak çıkarılır.

 

 

“ Timus bezi halk arasında uykuluk bezi olarak adlandırılmaktadır. Göğüs kemiğinin hemen arkasında ve kalbin önünde bulunur. Çocukluk döneminde büyük olup ergenlikten itibaren küçülmektedir. Ancak bazı durumlarda küçülmez ve büyük kalabilir 

Timus bezini cerrahi olarak çıkarmak için, açık cerrahi veya minimal invaziv cerrahi yaklaşım (VATS) tercih edilebilir.

1. Açık Cerrahi: Sternotomi

Bu geleneksel yaklaşımda, göğüs kemiği üzerinde ciltte oldukça büyük bir kesi açılır ve göğüs kemiği timusu ortaya çıkarmak için diklemesine olarak ikiye bölünür (median sternotomi). Ardından yeterli rezeksiyon sınırları ve mediastinal yağın temizlenmesini sağlamak için timus bezi bu açık kesiden çıkarılır. Bu yaklaşım geçmişte ve günümüzde timus bezinin cerrahi olarak çıkarılması için yaygın olarak kullanılmaktadır.

2. Kapalı Cerrahi: VATS

Kapalı olarak uygulanan VATS timektomi, hasta üzerinde en az cerrahi etki bırakarak timoma ya da timik kanserlerde yeterli onkolojik sonuçlar elde etmenin, miyastenia gravis hastalarında semptomların iyileşmesini sağlamanın en iyi yolu olarak kabul görmektedir.

Son yıllarda VATS timektomi üstün avantajları nedeniyle kabul görmektedir. Timus bezini daha küçük insizyonlardan (kesi) çıkarmak için yapılan minimal invaziv bir ameliyattır. Ameliyatı gerçekleştirmek için göğsün yan tarafından birkaç küçük kesi açılır. Timus bezini görüntülemek ve çıkarmak için küçük cerrahi aletler bu kesilerden yerleştirilir. Açık ameliyatta büyük bir kesi açılması gerekirken, VATS ile yapılan ameliyatta göğüs kemiğinin bölünmesine ihtiyaç duyulmaz.

Sonuç olarak, küçük insizyonlar önemli ölçüde daha az ağrıya, daha iyi kozmetik sonuçlara ve daha az ameliyat sonrası komplikasyona neden olur. Ayrıca kapalı cerrahi yaklaşımda daha hızlı iyileşme süresi ve genellikle 1-3 gün süren daha kısa hastanede kalış süresi gözlenirken, açık cerrahi yaklaşımda daha uzun yatış süresi (5-7 gün) izlenir. Klasik yaklaşıma göre hastalar günlük yaşamlarına ve aktivitelerine daha hızlı dönebilmektedir.

Geleneksel (Çok Portlu) VATS Timektomi

Geleneksel VATS ile timus bezinin çıkarılması tipik olarak 3-4 cm uzunluğunda üç porttan (kesi) yapılır. İlk kesi torakoskop adı verilen ucunda ışık ve küçük bir video kamera bulunan ince, esnek bir tüp yerleştirmek için kullanılır. İkinci ve üçüncü kesikler tutma ve kesme ekipmanı gibi diğer cerrahi aletlerin kullanılması için açılır.

Port kesi yerleri

Agasthian T, VATS Thymectomy, CTSNet

Geleneksel VATS Timektomi

Geleneksek VATS açık cerrahiye göre daha küçük cilt insizyonları içermesine ve kaburga ayıracı (ekartör) kullanımını önlemesine rağmen, daha sonra bu küçük insizyonların etrafındaki çeşitli bölgelerde interkostal sinir hasarına neden olmaya yatkındır. Trokar ve diğer cerrahi aletlerin bu kesilerden yerleştirilmeleri, çevredeki sinirlere farklı şiddet derecelerinde potansiyel olarak zarar verebilir ve göğüste ameliyat sonrası ağrıya neden olabilir.

Tek Port VATS Timektomi

Tek port VATS, geleneksel çok portlu VATS’a kıyasla umut verici üstün sonuçları nedeniyle artan bir ilgi görmektedir. Kas ve sinir hasarı, kaburga ayıracı (ekartör) ve trokar ihtiyacı olmaksızın sadece 2-3 cm’lik tek bir kesi ameliyat için yeterlidir. Tek port VATS aynı küçük insizyondan kamera ve birkaç cerrahi aleti yerleştirme ve bunları rahat ve güvenli bir şekilde kullanma imkanı verir. Bununla birlikte, bu ileri prosedür konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli cerrahlara ihtiyaç duyar.

Kliniğimizde Miyastenia gravis, Timoma ve diğer mediasten tümörleri için timektomi ameliyatı Tek Port VATS yöntemi ile yapılmaktadır.

Tek Port VATS Timektomi
Tek kesi (2 cm)

Tek Port yöntemi ile yapılan ameliyatın geleneksel VATS’a kıyasla en büyük yararı, klinik sonuçlar eşdeğer kalırken tek bir küçük kesiden yapılan ameliyat ile daha fazla memnuniyet ve ağrının azalmasıdır.