Myastenia Gravis, istemli kaslarda çabuk yorulma şeklinde ortaya çıkan, kas kasılmasını sağlayan kas-sinir bileşkesinin asetil kolin reseptörlerine karşı oluşan antikorlar ile bloke edilmesidir. Tanısı, kanda bu antikorların tespit edilmesi ve EMG ile sinir iletim hızının ölçülmesi ile konur.

Myastenia Gravisin tedavisinde ilk adım ilaç tedavisidir. İlaç tedavisindeki asıl amaç kas sinir kavşağındaki blokajı ortadan kaldırmaktır. Hafif myastenia olgularında pridostigmin isimli bir ilaç kullanılmaktadır. Bunun yanında kortizon ve azatiopirin gibi, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarda kullanılmaktadır. Hastalık ciddi bir evrede ise hastaya hızlı etki eden plazmaferez uygulanabilir veya damardan (intravenöz) immunglobulin tedavisi verilebilir. İlaç tedavisinin yetersiz olduğu veya beraberinde timomanın eşlik ettiği durumlarda cerrahi tedavi düşünülür.

Hastalığın cerrahi tedavisi (Timektomi), hastadaki timus bezinin ve çevresindeki dokunun ameliyat ile çıkarılmasıdır. Ameliyat sonrasında hastaların %25 inde tam iyileşme, ve %70 inde kısmi iyileşme olduğu bildirilmiştir. Cerrahi girişim klasik olarak göğüs duvarının ön kısmında bulunan ve halk arasında iman tahtası (sternum) olarak bilinen kemiğin açılması şeklinde açık ameliyat veya artık günümüzde video görüntüleme eşliğinde (VATS Timektomi) kapalı ameliyat şeklinde yapılabilir.

Kliniğimizde Myastenia Gravis’in cerrahi tedavisi 2-3 cm tek bir küçük kesiden (U-VATS Timektomi) kapalı olarak yapılmaktadır.

Detaylı bilgi için Timus Cerrahisi (U-VATS Timektomi)

Detaylı bilgi için Myastenia Gravis’in Cerrahi Tedavisi: Timektomi